تخته سیاه

تابلو اعلانات آپارتمان مدارس فلزی شیشه خور

تخته وایت برد یا تخته سیاه

همه ما با تخته سیاه مدرسه آشنایی کامل داریم.تخته سیاه گچی وسیله ای بود برا ی آموزش مطالب

به دانشآموزان که برای نوشتن روی آن باید از گچ استفاده می ش د. تخته سیاه و وایت برد

جزو وسایل کمک آموزشی بهحساب می آین د که راه آموزش را را برای معلم آسان ت ر می کند

و همچنین درک مفاهیم را برای دانش آموزقابل فهم می کن د.امروزه تخته های وایت برد جایگزین

تخته های سیاه و گچی شده اند و دانش آموزان با اینوسیله راحت تر کار می کنند.قصد داریم

چند مورد از مزایای تخته وایت برد را بیان کنیم تا متوجه شوید که چرا تخته وایت برد جایگزین تخته سیاه شد ؟

مزایای تخته سیاه

 1. تخته وایت برد گرد و غبار ندارد و همیشه تمیز است.
 2. امکان نصب تخته وایت برد روی همه دیوار ها ممکن است ولی تخته سیاه نیاز به د یوار مناسب دارد.
 3. تنها کاری که برای نصب تخته وایت برد نیاز دارید که انجام دهید ،
 4. قلاب کردن آن به چند میخ محکماست ولی برای نصب تخته سیاه نیاز به کارها و وسایل زیادی دارید.
 5. نصب تخته سیاه زمان زیادی از شما می گیرد اما نصب تخته وایت برد این طور نیست.
 6. تخته سیاه قابل حمل نیست اما تخته وایت برد قابل حمل است.
 7. برای پاک کردن نوشته های گچی از تخته سیاه نیاز به پاک کن
 8. مخصوص دارید اما با یک دستمالکاغذی می توانید تخته وایت برد را تمیز کنید.
 9. گچ ابزاری است که می توان با آن روی تخته سیاه موضوعات مختلف را نوشت.
 10. جابه جایی گچ همیشهگر د و غبار به همراه دارد.در مقابل ماژیک وجود دارد
 11. که ابزار نوشتن روی وایت برد است.ماژیک قابلحمل و تمیز است.به طوری که معلم ها و اساتید ماژیک را در کیف خود حمل می کنند.

از طرف دیگر تخته وایت برد دارای معایبی نیز هست که به بیان آن ها می پردازیم.

 1. اگر نوشته ای روی تخته وایت برد بماند و پاک نشود ، کیفیت تخته وایت برد
 2. را پایین می آورد چرا کهردی همیشگی از خود روی تخته وایت برد به جا م ی گذارد.
 3. قیمت ماژیک نسبت به گچ گران تر است.به همین دلیل ماژیک فقط به اساتید و معلم ها ارائه می شود.
 4. امکان انعکاس نور روی تخته وایت برد وجود دارد به طوری که عده ای دانش آموزان قادر به
 5. خواندننوشته روی تخته وایت برد نیستند.دلیل این انعکاس ، شفاف بودن تخته وایت برد است.
 6. جوهر ماژیک های تخته وایت برد دارای طول عمر طولانی نیستند و زود تمام می شوند.

نتیجه گیری

عیوب و مزایای تخته سیاه و تخته وایت برد بیان شد با توجه به معایب و مزایا می توان بیان کرد که

تخته وایتبرد برای بیشتر کلا س های درس مناسب است.از طرف دیگر اساتید و معلم ها برای

آموزش دروس سختی مثلریاضی و فیزیک و شیمی ،که نیاز به محاسبات دارند ، از تخته وایت برد

استفاده می شود.عیب های تخت وایتبرد قابل حل هستند اما عیب های تخته سیاه را نمی توان حل کرد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.